Hədislərdə təvazökarlıq

10 Nov 2016

Allahın Peyğəmbəri (s): «Nə üçün sizdə ibadətin şirinliyini görmürəm? Dedilər: İbadətin şirinliyi nədir? Buyurdu: Təvazökarlıq.»(Nəhcül-Bəlağə, hikmət 113). Allahın Peyğəmbəri (s): «İnsanların bəndəlikdə ən üstünü böyük olmasına baxmayaraq təvazökarlıq edən şəxsdir.»(Biharul-Ənvar, c.75, səh.120, hədis 11)...

İmam Hüseyndən (ə) müxtəlif hədislər

20 Apr 2018

“Ona görə üzr istəyəcəyin işdən çəkin. Çünki, mömin nə pislik edər, nə də üzr istəyər. Münafiq isə hər gün pislik edər və üzr istəyər.”...

İmam Əlinin (ə) 13 mühüm vəsiyyəti

23 Oct 2016

Sizə tövsiyə edirəm ki, təqvalı olub Allahdan qorxasınız, dünya sizin sorağınıza gəlsə də, siz dünyanın ardınca getməyəsiniz.

 Dünyada əlinizdən çıxan bir şey üçün təəssüflənməyin. Haqq söz deyin və (ilahi) əcr və savab üçün iş görün...

İmam Rzadan (ə) 20 hədis

28 Sep 2016

Mömində 3 xüsusiyyət olmasa, o həqiqi mömin deyil: bir sünnə Allahdan, bir sünnə peyğəmbərdən, bir sünnə imamdan. Allahın sünnəsindən: sirrini gizli saxlamaq; Peyğəmbər (s) sünnəsindən: insanlarla müdara və xoş davranış; İmam (ə) sünnəsindən: yoxsulluq və qəm-qüssə zamanı səbir...

Hәr kәsdә bu üç xüsusiyyət оlsа, dünyа vә ахirәtini qаzаnаr

16 Sep 2016

“Еy imаn gәtirәnlәr! Sәbir vә nаmаzlа Аllаhdаn kömәk dilәyin. Çünki Аllаh sәbir еdәnlәrlәdir.” (“Bәqәrә” surәsi, аyә: 153.)...

Hәzrәt Әlidən (ә) 10 hәdis

15 Aug 2016

Аllаh аltı şәхsi аltı хislәtә görә cәzаlаndırаcаq: Әrәbi bаtil tәәssübkеşliyinә görә, kәndхudаlаrı tәkәbbürünә görә, pаdşаhlаrı zülmünә görә, tаcirlәri хәyаnәtә görә, kәndçilәri (Mәqsәd dini vәzifәni öyrәnmәkdә sәhlәnkаrlıq еdәnlәrdir) dini vәzifәlәrini vә tаpşırıqlаrını bilmәdiklәrinә görә...

“Pakizəlik və təmizlik – peyğəmbərlərin əxlaqındandır” – İmam Rzadan (ə) hədislər

15 Aug 2016

İmam Rza (ə) buyurur: “Allahın rəhməti o kəsə olsun ki, bizim işimizi dirçəldər”. Sual olunur ki, necə? Buyurur: “Bizim elmimizi öyrənsin və başqalarına öyrətsin”...

Söz üç növdür: Doğru, yalan və insanlar arasında sülh yaratmaq üçün deyilən söz

02 Aug 2016

Həzrət İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: Söz üç növdür: doğru, yalan və insanlar arasında sülh yaratmaq üçün deyilən söz. İmama (ə) dedilər: “Sənə fəda olaq, insanlar arasında sülh yaratmaq nədir?”...

İmam Rzanın (ə) Əhlibeyt tərəfdarlarına göndərdiyi 8 mühüm tövsiyə

22 Jul 2016

“Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə, Ey Əbdüləzim: Məndən dostlara salam de və onlara de ki, şeytana onlara yol tapmasına və nüfuz etməsinə imkan verməsinlər. Onlara əmr et ki danışanda düz danışsınlar, və əmanətləri sahiblərinə qaytarsınlar...

Rəvayətlərdə moizə

05 Jun 2016

İmam Muhəmməd Baqir (ə) buyurur: Özü-özünə moizə etməyən şəxsə, başqalarının nəsihəti fayda verməz...