Bu əməllərə görə Cəbrayil (ə) mələk yox, insan olmaq istəyir

08 Feb 2020

Həzrət Peyğəmbər (s) İmam Əliyə (ə) buyurur: “Ey Əli! Cəbrayil mənə demişdir: “Yeddi əmələ görə insan cinsində olub, onları yerinə yetirməyi arzu edirəm...

Həzrət Məhəmməd (s): “Kimin üzünə xeyrin bir qapısı açılsa, onu qənimət bilməlidir…”

12 Dec 2019

Kimin üzünə xeyrin bir qapısı açılsa, onu qənimət bilməlidir. Çünki o qapının nə vaxt üzünə qapanacağını bilmir...

İmam Əli (ə) ömrün qədrini bilmək barədə

10 Jun 2019

“Nəhcul-bəlağə”nin 83-cü xütbəsində İmam Əli (ə) bütün Allaha bəndələrinə xitab edir və ömür sərmayəsinin dəyərlərindən danışır. Həzrət (ə) buyurur: “Ey Allah bəndələri! Hal-hazırda ölüm kəndiri boynunuzdan asılmamış, ruhunuz azaddır və bədəniniz rahat – bir-birinizin yardımı ilə çətinliklərinizi həll edə bilərsiniz...

Mənim vasitəmlə bəla və fitnələr Əhli-Beyt (ə) davamçılarından dəf olar – İmam Zaman ağanın (ə.f) buyuruşları

25 Apr 2019

İmam Məhdi Sahibəz-Zamanın (ə.f) nurani buyuruşlarına diqqət edək. İmam Zaman ağa (ə.f) buyurur: “Sizin bütün hal və xəbərlərinizə agahlığımız vardır. Sizin xəbərlərdən heç biri bizdən gizli deyildir”...

Hәzrәt Әlidən (ә) həyatınızı dəyişəcək kəlamlar

17 Jan 2019

Аllаh аltı şәхsi аltı хislәtә görә cәzаlаndırаcаq: Әrәbi bаtil tәәssübkеşliyinә görә, kәndхudаlаrı tәkәbbürünә görә, pаdşаhlаrı zülmünә görә, tаcirlәri хәyаnәtә görә, kәndçilәri[8] dini vәzifәlәrini vә tаpşırıqlаrını bilmәdiklәrinә görә...

İmam Hüseynin (ə) yoxsul insana 3 sualı

08 Jan 2019

Bir yoxsul insan ki, diyə verməyə vəzifələndirilmişdi, möhtac olduğu üçün İmam Hüseynin (ə) yanına gəlir və deyir: “Ey Allah Rəsulunun (s) oğlu! Mən qanın dəyərini üzərimə götürmüşəm, ancaq onu ödəməyə gücüm çatmır... 

Həzrət Zəhradan (s.ə) həyatınızı dəyişəcək kəlamlar

04 Jan 2019

Kоr bir şәхs Hәzrәt Zәhrаnın (s.ə.) еvinә dахil оlаndа хаnım gizlәndi. Pеyğәmbәr (s) buyurdu: Nә üçün gizlәnirsәn, bir hаldа ki, о kоrdur? Әrz еtdi: О mәni görmәsә dә, mәn оnu görürәm vә о, mәnim iyimi duyur...

İslam Peyğəmbəri (s): Hеç kәs о qәdәr qоnаq qаlmаsın ki, günаhkаr hеsаb оlunsun

04 Jan 2019

Bir gün imam Әli (ә) аğlаyırdı. Sәbәbini sоruşаndа buyurdu: Yеddi gündür ki, еvimizә qоnаq gәlmir...

Ən yaxşı və düzgün yolu izahı – Həzrət Əlinin (ə) buyuruşunda

03 Jan 2019

Əmirəl-möminin (ə) “Nəhcul-bəlağə”nin 110-cu xütbəsində İlahi qürb məqamına yaxınlaşmağın yollarını tanıtmışdır...

İmam Əlinin (ə) mübarək dilindən behiştin təsviri

10 Sep 2018

Əmirəl-möminin (ə) “Nəhcul-bəlağə” kitabında bir çox mövzulara toxunmuş və bəzi açılmayan sirləri bizim üçün açmağa çalışmışdır. Bu mövzulardan biri də behiştlə bağlıdır...