Kimlər Aldandı..???

03 Oct 2012

Hələ bir izah et gözəl dost. Bu dünyada

kimlər aldandı..?

- Cəhənnəmi hesaba qatmayan dindar aldandı..!

İbrətnamə

13 Jun 2012

Vardırsa əlində nə qədər fürsət, ey insan,

 Al kəlmələrimdən özünə ibrət, ey insan.

Alah!

13 Jun 2012

Bu dünyanın işləri Sənə əyandır, Allah! Bəndəni doğru yolda Saxla, dayandır, Allah!

Namaz qılmayan şəxsə şeytanın cavabı

13 Jan 2012

Keçmiş zamanlarda bir nəfər Ərəbistan çöllərində təkbaşına uzaq bir səfərə çıxıbmış. Şeytan onu yolundan azdırmaq üçün təğyiri-libas olub insan qiyafəsində onun qarşısına çıxır və deyir:

Salam, ey dost. Görürəm, təkbaşına harasa səfər edirsən. İstəyirsənsə, sənə yol-yoldaşı olaram. Mənim də yolum sən getdiyin tərəfədir

Azərbaycan mərsiyə ədəbiyyatına bir baxış

13 Jan 2012

Bəşər müxtəlif millətlərə, müxtəlif dinlərə, müxtəlif dillərə bölünməsinə baxmayaraq hər zaman qəmi və sevinci eyni cür dərk edir, eyni hissləri keçirirlər və bu qəmi-sevinci sözlərlə biruzə verirlər. İnsanlar qədim dövrlərdən şadlıqlarını ifadə edən nəğmələr, kədərli olmalarını bildirən hüznlü şeirlər yaratmışlar. 

Hicabliyam, çünki ...

02 Dec 2011

Hicablıyam, çünki - Allahı xatırlamaq və xatırlatmaq üçün...

Hicablıyam, çünki- Bəndəçilik vəzifəm olduğu üçün...

Hüseyn Cavid (Kərbəla mərsiyəsi)

25 Nov 2011

Kərbəla padşahının adını eşidən kəs, Dərhal o əza məclisinə matəm saxlar.

Matəm məclisində başına döyər, Həmin məclisdə şah ilə gəda arasında fərq olmaz.

Saqi, mey ver, yenə bir tazə günah istəyirəm

09 Sep 2011

Saqi, mey ver, yenə bir tazə günah istəyirəm,

Qaragöz, nameyi-əmalı siyah istəyirəm

Xəlqin imanını gər...

09 Sep 2011

Xəlqin imanını gər

məkrilə şeytan aparır

Mövla Əli (ə) Şəhriyar poeziyasında

07 Sep 2011

İмам Яли (я) варлыьы вя йцксяк яхлаги кей-фиййятляри бцтцн заманларда олдуьу кими, ХХ яср Азярбайъан вя гардаш Иран ядябиййатынын парлаг сималарындан олан Мящяммядрза Шящрийарын ядяби йарадыъылыьында да мцщцм йер тутур